ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η μαστογραφία είναι μια ακτινολογική εξέταση η οποία απεικονίζει την μορφολογία και την δομή των ανατομικών στοιχείων του μαστού και τυχόν παθολογικών αλλοιώσεων αυτού. Η βασική διαφορά της κλασικής ή αναλογικής μαστογραφίας με την ψηφιακή μαστογραφία είναι ότι στην αναλογική χρησιμοποιείται το φιλμ ως μέσο καταγραφής διαγνωστικών εικόνων, ενώ στην ψηφιακή χρησιμοποιείται ψηφιακός ανιχνευτής και […]